Kontrole

Okres kontroliOrgan kontrolującyZakres kontroli
06.11.2014 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena warunków do praktycznej nauki zawodu.
25.11. 2014 r. – 2.12.2014 r.Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
16.12.2014 r.Podkarpacki Kurator Oświaty w RzeszowieWyklikaj szkołę zawodową.
26.08.2015 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w RzeszowieKontrola w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
30.10.2015 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w RzeszowieOcena stanu sanitarnego szkoły, ocena warunków do praktycznej nauki zawodu.
16.11.2015 r.Kuratorium Oświaty w RzeszowieKontrola doraźna.
24.08.2016 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w RzeszowieKontrola w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.
10.10.2016 r.Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieKontrola okresowa
10.01.2017 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w RzeszowieSprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z decyzji PPIS.
10.01.2017 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w RzeszowieOcena stanu sanitarnego szkoły. Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu.
19-28.04.2017 r.Krajowa Administracja SkarbowaAudyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w celu wydania opinii z kontroli rocznego poświadczenia dotyczącego zarządzania w ramach programu ERASMUS+. Projekt nr 2014-1-PL01-KA102-000269 "Praktyki zagraniczne dla mechaników".
23-24.05.2017 r.Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieKontrola okresowa w ramach nadzoru bieżącego.
03-27.11.2017 r.Biuro Kontroli Urzędu Miasta RzeszowaKontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno – kadrowych.
26.01.2018 r.Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z decyzji PPWIS z dnia 09.11.2015 r. znak SN.9020.72.2.2015 pkt. 3.
23.05.2018 r.Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieKontrola doraźna: Part - 147: 147.A.200, 147.A.205, 147.A.210.
23.08.2018 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie. Odział higieny dzieci i młodzieżyPrzygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
24-25.09.2018 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Sprawdzenie prawidłowości działań szkoły w zakresie dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, prawidłowości organizacji i przebiegu lekcji matematyki, sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielem.
13.02.2019 r.Urząd Lotnictwa Cywilnego w WarszawieKontrola doraźna zatwierdzająca.
23.05.2019 r. do 07.08.2019 r.Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w RzeszowieWsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania.
20.08.2019 r.Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w RzeszowieOcena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.
27.09.2019 r.Kuratorium Oświaty w RzeszowieKontrola doraźna.
19.12.2019 r.Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w RzeszowieOcena stanu sanitarnego szkoły. Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu.