Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Polityka Bezpieczeństwa Informacji
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Rzeszowie


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. NR 11, poz. 95 ze zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 171poz. 1433 ze zm.).

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie przetwarzane są w celu realizacji statutowych celów i zadań szkoły.

W celu zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem i celami placówki, polityki personalnej oraz bieżącej obsługi stosunku pracy, także innych stosunków zatrudnienia nawiązywanych przez szkołę działająca jak pracodawca w rozumieniu kodeksu pracy lub strona innych stosunków zatrudnienia.

Dla realizacji innych usprawiedliwionych celów i zadań Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych, nieautoryzowaną zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie.

Dyrektor wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji przetwarzanych w systemie informatycznym w szkole, zwanego dalej Administratorem Bezpieczeństwa.

Administrator Bezpieczeństwa realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności:

 • prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 1,
 • nadzoruje funkcjonowanie mechanizmu uwierzytelniania użytkowników w Systemie Informatycznym przetwarzającym dane osobowe oraz kontroli dostępu do danych osobowych,
 • nadzoruje wykonywanie kopii awaryjnych, ich przechowywanie oraz okresowe sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,
 • nadzoruje przeglądy, konserwacje oraz uaktualnienia Systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych,,
 • podejmuje stosowne działania zgodnie z niniejszą Polityką Bezpieczeństwa w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych,
 • przegląda niniejszą Politykę Bezpieczeństwa pod kątem aktualności i stosowalności nie rzadziej niż raz w roku.

Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.

Obowiązkiem osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jest przestrzeganie postanowień niniejszej polityki.

 

II. EWIDENCJA ZASOBÓW

 1. Wyjaśnienie używanych pojęć:
 • dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 • baza danych osobowych – każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów,
 • przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
 • usuwanie danych – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfikacja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,
 • system zarządzania bazą danych – system oprogramowania zawierający mechanizmy zapewniające spójność i bezpieczeństwo danych, sprawny dostęp do danych, środki programistyczne służące do przetwarzania danych, jednoczesny dostęp do danych dla wielu użytkowników, środki pozwalające na regulację dostępu do danych, środki pozwalające na odtworzenie zawartości bazy danych po awarii,
 • System Informatyczny – zbiór powiązanych ze sobą elementów: serwer z systemami operacyjnymi, systemu zarządzania bazą danych, baz danych, oprogramowania (programów użytkowych), urządzeń końcowych (komputerów, terminali, drukarek) oraz urządzeń służących do komunikacji między sprzętowymi elementami systemu,
 • administratorzy sieci – informatycy nadzorujący pracę sieci komputerowej, do ich zadań należy: konfiguracja urządzeń sieciowych, podłączanie urządzeń końcowych do sieci i nadawanie im numeru IP, monitorowanie pracy sieci i zapewnienie jej bezpieczeństwa,
 • administrator serwera – informatyk nadzorujący pracę serwera, do jego zadań należy: dodawanie i kasowanie kont użytkowników, monitorowanie i konserwacja sytemu operacyjnego, dbanie o bezpieczeństwo Systemu Informatycznego, wykonywanie kopii zapasowych,
 • administrator systemu (oprogramowania) – osoba nadająca uprawnienia użytkownikom do poszczególnych funkcji programu,
 • uwierzytelnienie – weryfikacja tożsamości użytkownika rejestrującego się w danym systemie; w Systemie Informatycznym, weryfikacja odbywa się w oparciu o identyfikator i hasło użytkownika,
 • autoryzacja – sprawdzenie uprawnień użytkownika w stosunku do określonych zasobów Systemu Informatycznego oraz operacji jakich może wykonywać.
 1. Dane osobowe w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie przetwarzane są w Systemie Informatycznym funkcjonującym w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A.
 1. Wykaz pomieszczeń, baz danych osobowych i programów zastosowanych do przetwarzania tych danych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie w załączniku nr 2.
 1. Dane osobowe przetwarzane są za pomocą programów zainstalowanych na poszczególnych komputerach oraz online:
 • Płace Optivum,
 • Finanse Optivum,
 • Kadry Optivum,
 • Arkusz Optivum,
 • Świadectwa Optivum;
 • Matury Optivum,
 • UONET+ (e-dziennik+ sekretariat),
 • Płatnik,
 • Pekao BIZNES24,
 • SIO,
 • Sigma Optivum,
 1. W celu usprawnienia działania i podniesienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, bazy danych podzielone są na:
 • bazy archiwalne – przeznaczone tylko do odczytu,
 • bazy aktualne – modyfikowane na bieżąco przez użytkowników.

 

III. OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podział zagrożeń:
 • zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu); ich wystąpienie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury technicznej systemu; ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufności danych,
 • zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatora, administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania), może dojść do zniszczenia danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych, zagrożenia zamierzone (świadome i celowe naruszenia poufności danych); zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy, zagrożenia te możemy podzielić na: nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu), nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza, nieuprawniony przekaz danych, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania, bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu.
 1. Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe to przede wszystkim:
 • sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu (np. wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej),
 • niewłaściwe parametry środowiska (np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń przemysłowych),
 • awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie w kierunku naruszenia ochrony danych, a także niewłaściwe działanie serwisu, a w tym sam fakt pozostawienia serwisanta bez nadzoru,
 • pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od części systemu, która zapewnia ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu,
 • jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie,
 • naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie,
 • modyfikacja danych lub zmiana w strukturze danych bez odpowiedniego upoważnienia,
 • niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie,
 • ujawnienie osobom nieuprawnionym danych osobowych lub objętych tajemnicą procedur ochrony przetwarzania albo innych strzeżonych elementów systemu zabezpieczeń,
 • praca w Systemie Informatycznym, wykazująca nieprzypadkowe odstępstwa od założonego rytmu pracy wskazujące na przełamanie lub zaniechanie ochrony danych osobowych (np. praca przy komputerze osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym logowaniu),
 • ujawnienie istnienia nieautoryzowanych kont dostępu do danych lub tzw. „bocznej furtki”, itp.,
 • podmienienie albo zniszczenie nośników z danymi osobowymi bez odpowiedniego upoważnienia lub skasowanie bądź skopiowanie w sposób niedozwolony danych osobowych,
 • rażące naruszenie dyscypliny pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji (nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych w drukarce lub na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z komputerem, nie wykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na danych osobowych w celach prywatnych, itp.).
 1. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych, znajdujących się na dyskach, dyskietkach, pendrive’ach, płytach CD, DVD, taśmach magnetycznych, kartach pamięci oraz wydrukach komputerowych, w formie niezabezpieczonej (otwarte szafy, biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne).
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, stosuje się instrukcję postępowania, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.

 

IV. ZESTAWIENIE ŚRODKÓW ORGANIZACYJNYCH I TECHNICZNYCH ZAPEWNIAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zabezpieczenia pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe:
 • wszystkie pomieszczenia, w których przetwarza się dane osobowe, są zamykane na klucz w przypadku opuszczenia pomieszczenia przez ostatniego pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych – także w godzinach pracy,
 • dane osobowe przechowywane w wersji tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej (pendirve, płyta CD/DVD, dyskietka) po zakończeniu pracy są przechowywane w zamykanych na klucz meblach biurowych, a tam, gdzie jest to możliwe – w szafach metalowych. Klucze od szafek należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • nieaktualne lub błędne wydruki zawierające dane osobowe niszczone są w niszczarkach,
 • budynek Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, w którym zlokalizowane są zbiory danych osobowych, jest przez całą dobę monitorowany wizyjnie z dwutygodniowa rejestracją.
 1. Przechowywanie kopii zapasowych zgodnie z instrukcją, którą stanowi Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie,
 2. Stosowanie programu antywirusowego z zaporą antywłamaniową na komputerach ze środowiskiem operacyjnym MS Windows,
 1. Zabezpieczenie hasłami kont na komputerach, używanie kont z ograniczonymi uprawnieniami do ciągłej pracy,
 1. Zabezpieczenia przed utratą danych osobowych w wyniku awarii:
 • odrębne zasilanie sprzętu komputerowego,
 • ochrona przed utratą zgromadzonych danych poprzez cykliczne wykonywanie kopii zapasowych, z których w przypadku awarii odtwarzane są dane i system operacyjny,
 • ochrona przed awarią podsystemu dyskowego poprzez używanie macierzy dyskowych.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu, w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia ochrony danych osobowych lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia, nie podjęła działań określonych w niniejszym dokumencie, mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
 1. Wobec osoby uchylającej się od powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa o wystąpieniu naruszenia lub zagrożenia bezpieczeństwa systemu informatycznego stosuje się karę dyscyplinarną.
 1. Zastosowanie kary dyscyplinarnej, nie wyklucza odpowiedzialności karnej ani cywilnej.