Praca

Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze,
w tym urzędnicze stanowiska kierownicze Zespołu Szkół Mechanicznych
im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

 

pdf-logo-100025338-gallery pobierz >>

 

Zasady rekrutacji na wolne stanowiska pracy w Zespole Szkół Mechanicznych
im. Gen. W. Andersa w Rzeszowie

 

 1. O wolne stanowiska pracy w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie mogą ubiegać się osoby, które:
 • w przypadku stanowisk nauczycielskich – spełniają warunki zawarte w Karcie Nauczyciela;
 • w przypadku stanowisk urzędniczych – spełniają warunki zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych;
 • w przypadku stanowisk pomocniczych i obsługi – brak szczegółowych uregulowań.
 1. Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, są publikowane na stronie internetowej:
 1. Zasady udziału kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym:
 • spełnienie wszystkich wymagań niezbędnych, dotyczących wykształcenia
  i doświadczenia zawodowego określanych każdorazowo w opublikowanym ogłoszeniu (w zależności od stanowiska pracy spełnienie wymagań zawartych w Karcie Nauczyciela, ustawie o pracownikach samorządowych, itp.) – brak udokumentowania wymaganego poziomu i kierunku wykształcenia, rodzaju i długości doświadczenia zawodowego lub stażu pracy w określonym obszarze – uniemożliwia zakwalifikowanie oferty kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;
 • złożenie oferty w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o naborze – w każdym ogłoszeniu podany jest termin składania aplikacji, który nie może zostać przekroczony. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają dalszemu rozpatrzeniu. Aplikacje mogą być składane przez kandydatów także elektroniczną pod adresem: sekretariat@zsm.resman.pl lub drogą pocztową. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego polskiej placówki pocztowej.
 1. Kandydaci proszeni są o:
 • dokładne sprawdzanie kompletności wymaganych dokumentów w przedkładanych ofertach,
 • zamieszczanie w cv: adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu do korespondencji – co umożliwia szybki kontakt w sprawie.
 • jeśli decydujecie się Państwo na umieszczenie w cv danych wybiegających poza zakres określony w § 1 ust. 1 Rozporządzenia MPiPS z dn. 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894) prosimy o zamieszczenie na dole strony dopisku: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119)”, jeśli cv ma być rozpatrywane jedynie w bieżącej rekrutacji.
 • lub „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119) na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji na danym stanowisku pracy” jeśli cv ma być rozpatrywane w bieżącej oraz przyszłych rekrutacjach na określonym stanowisku.
 • CV z dopiskiem z pkt. 4.4 będzie przechowywane przez okres jednego roku kalendarzowego. Po upływie tego okresu zostanie poddane likwidacji.
 1. Zastrzega się, że kandydaci nie będą wzywani do uzupełnienia brakujących oświadczeń i dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze.
 2. Podaje się do wiadomości, że oferty złożone na stanowiska, na które nie został ogłoszony nabór, nie podlegają rozpatrzeniu – każde CV przesłane do placówki poza okresem rekrutacji na dane stanowisko będzie podlegało likwidacji.
 3. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem stosunku pracy zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności (o ile wymagać tego będą przepisy) oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym pracy.
 4. Szczegółowe zasady naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie określa Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym urzędnicze stanowiska kierownicze Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa w Rzeszowie z dnia 22.05.2018r.
 5. Szczegółowe zasady naboru pracowników na stanowiska pedagogiczne, pomocnicze i obsługi w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie określane będą każdorazowo w ogłoszeniu o pracę.